Algemene voorwaarden


Algemene leveringsvoorwaarden van www.Theorietraining.nl


Leveringsvoorwaarden

1.a Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op internet te raadplegen via www.theorietraining.nl. Op verzoek zenden wij u een exemplaar via e-mail toe.

1.b Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.c Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2  De koopovereenkomst tussen  www.Theorietraining.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging per e-mail aan de klant is verstuurd.

2.b Binnen nederland zijn alle prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW  en Geen verzendkosten  gratis thuisbezorgd.
2.c Als de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt zijn alle prijzen in Euro's en inclusief BTW, exclusief verzendkosten(Verzendkosten volgens huidige TNT-post tarieven).
Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger zelf aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst..

3  Alle aanbiedingen van www.Theorietraining.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.
De inlog code`s voor theorie online zijn geldig tot twee jaar na aan koop.
Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden, of kunt u de bestelling kosteloos annuleren.

4  www.Theorietraining.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, en om eventuele type- en inhoudelijke fouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

5  Betalingen dienen binnen 10 dagen na factuur of besteldatum te worden voldaan. Betaling kan o.a. plaatsvinden via overboeking op ons girorekeningnummer, ideal of Paypal . Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer, e-mail adres, wijze van betaling en eventueel uw rekeningnummer. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

7  www.Theorietraining.nl zal er voor zorg dragen dat alle bestelde producten, mits op voorraad binnen 5 werkdagen, na betaling te hebben ontvangen, bij u worden afgeleverd. Bovengenoemde levertijd geldt als indicatie en niet als uiterste levertijd. www.Theorietraining.nl   hanteert een maximale levertijd van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen worden geleverd heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te ontbinden.

www.Theorietraining.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd. Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn.

8  Artikelen worden verzonden via  TNT-Post als de betaling ontvangen is, of anders overeengekomen is op rekening. Er wordt een bevestiging van verzending verzonden per mail aan de klant.

9  Voor de transportkosten voor www.Theorietraining.nl  worden verzendkosten in rekening gebracht. De totale verzendkosten zullen worden aangegeven voordat u de bestelling plaatst.

10  Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling, dient u binnen 10 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven door contact op te nemen d.m.v. e-mail: info@theorietraining.nl

11  Beleid inzake retourzendingen:U kunt uw order binnen 7 werkdagen (vanaf de dag na aflevering) annuleren en retourneren wanneer het artikel niet aan u verwachtingen voldoet. Indien u binnen deze gestelde periode het artikel niet heeft teruggezonden is de koop gesloten. Retourzendingen na deze periode zullen dan ook door www.Theorietraining.nl  niet meer worden geaccepteerd. De bestelling kan uitsluitend geretourneerd worden wanneer de verpakking van het artikel onaangebroken is. Verzendkosten bij retourneren kunnen niet bij www.Theorietraining.nl worden geclaimd (deze zijn voor rekening van de klant). Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Wij kunnen artikelen die gebruikt of beschadigd zijn, of op andere wijze niet aan onze richtlijnen voldoen, niet als retourzending accepteren.Wij raden u aan retourzendingen altijd aangetekend te versturen. www.Theorietraining.nl is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte pakketten tijdens de verzending.Bij het retourzenden van Uw betaling word € 2,50 administratie kosten inrekening gebracht.

12  Bij een bestelling wordt u automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken via een e-mail te sturen naar info@theorietraining.nl  en geef in de email het juiste e-mailadres aan.

13  Artikelen die in de aanbieding zijn kunnen niet worden geruild.

14  Alle bestellingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

15  Toepasselijk recht en bevoegd rechter.

15a  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15b  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

16  Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van www.Theorietraining.nl  totdat alle openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

17  Overmacht: Wij zijn niet aansprakelijk indien en voor zover wij onze afspraken niet kunnen nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak evenals elke omstandigheid buiten onze invloedssfeer gelegen, die wij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet konden voorzien. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht. In geval van overmacht zijn wij gehouden de opdrachtgever in kennis te stellen betreffende de vertraging in de levering onder vermelding dat deze vertraging veroorzaakt is onder invloed van overmacht. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle eventuele aanspraken inzake schade.

18  Indien een artikel bij aankomst beschadigd is, (geen transportschade) dan moet u het betreffende artikel in de originele staat met verpakking, met een begeleidende brief en aankoop factuur binnen 7 werkdagen retourneren aan www.theorietraining.nl . Na het ontvangen van het artikel krijgt u van ons hierover een bevestiging en zal uw retourzending in overleg omgeruild, of het aankoopbedrag teruggestort worden binnen 10 dagen.19. Indien u in gebreke bent is www.Theorietraining.nl gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.